آثار ابطال رای داور

آثار ابطال رای داور

بعد از درخواست ابطال رای داور ممکن است نظر مرجع قضایی بر باطل بودن رای داور باشد سوال مهمی که بعد از آن پیش می آید این است که بعد از ابطال رای داوری رسیدگی بعدی به موضوع اختلاف با چه مرجعی است.

آثار ابطال رای داور در داوری مقید

در داوری های مقید اگر مدت داوری تمام شود یا رای داوری باطل شود دیگر دیوان داوری صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد . زیرا طرفین ادعا ها و ادله خود را به داور ارائه داده اند و داور نظر خود را بیان نموده است در صورتی که این رای با بطلان مواجه شود دیگر آن شخص نمی تواند در همان موضوع تصمیم گیری نماید مگر اینکه طرفین مجددا و طی توافقی موخر همان داور را مجددا انتخاب نمایند.

آثار ابطال رای داور در داوری مطلق

اما در داوری های مطلق آیا با ابطال رای داوری موضوع در صلاحیت دادگاه است یا دیوان داوری مجددا باید انتخاب و تشکیل شود و به موضوع رسیدگی نماید

این موضوع اختلافی است عده ای معتقد هستند با ابطال رای داوی موافقتنامه داوری صرفنظر از علت ابطال از بین می رود. در نتیجه موضوع در صلاحیت دادگاه است.

عده ای دیگر معتقد هستند باید بررسی شود علت ابطال رای داوری چیست؟ اگر علت ابطال رای داور فقدان موافقت نامه معتبر داوری باشد یا اگر موضوع داوری ناپذیر باشد در نتیجه قرارنامه داوی از بین می رود.

ولی اگر علت ابطال رای داور صدور رای خارج از مدت باشد در اینصورت دلیلی بر ابطال موافقتنامه داوری وجود ندارد و می توان بر اساس آن موافقتنامه مجددا داوران دیگری را انتخاب نمود.

البته لازم به ذکر است رویه قضایی تمایل به صلاحیت دادگاه داشته و قضات با مشاهده رای باطل شده داوری ورود در ماهیت دعوی می نمایند ولی برخی از اساتید حقوق بر این نظر دارند که چون منظور نظر طرفین حل اختلاف از طریق داوری بوده است بهتر است مجددا داوران جدید انتخاب و به موضوع اختلاف رسیدگی نمایند.

آنچه همگان بر آن اتفاق نظر دارند این است که رای باطل شده قابلیت اجرایی نداشته و موضوع اختلاف باید مجددا جهت حل وفصل اختلاف نزد مرجع صالح مطرح شود.

در صورتی که تمایل دارید در فرایند رسیدگی داوری یا درخواست ابطال رای داور از وکیل داوری استفاده نماید به صفحه ارتباط با من مراجعه نماید.