وکالت تخصصی

خدمات ویژه حقوقی برای صاحبان ایده و موسسین استارت آپ

مقالات حقوقی

آیین نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی
مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی
تصویب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده
آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان