نوشته‌ها

تعهد عدم افشای اطلاعات

تعهد عدم افشای اطلاعات راهکاری برای حفاظت از اسرار تجاری و ایده های استارتاپی

در بحث حقوق استارتاپ ها و شرکت های تجاری موارد متعددی وجود دا…
توافق عدم رقابت

توافق عدم رقابت

یکی از نگرانی های شرکت های تجاری علی الخصوص استارتاپ ها این است ک…
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ماده 1 - حق تکث…
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ‌فصل یکم - تعاریف…
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ب…
قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری

قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری

قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری فصل اول - اخ…
حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای ماد…