وکالت تخصصی

خدمات ویژه حقوقی برای صاحبان ایده و موسسین استارت آپ

مقالات حقوقی

الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی
آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی
آیین نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی
مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی
تصویب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده
آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای